1/Nazywany jest bramą wszystkich sakramentów,jest konieczny do zbawienia,uwalnia ludzi od grzechów,odradza ich jako dzieci Boże, upodabnia ich do Chrystusa poprzez niezniszczalne znamie i włącza ich do wspólnoty Koscioła.

2/Udziela sie go poprzez obmycie wodą wypowiadając formułe:"N ja ciebie chrzczę w Imie Ojca i Syna i Ducha Świętego".

3/Rodzice dziecka powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego Sakramentu i o związanych z nim obowiązkach.Dlatego też w naszej parafii odbywają się konferencje przedchrzcielne w każdą sobotę poprzedzajacą Chrzest Św.

4/Na konfrencje rodzice powinni zabrać metrykę urodzenia dziecka z USC,rodzice chrzestni pochodzący z poza parafii zaświadczenie od proboszcza potwierdzajace fakt iż są praktukujacymi katolikami.Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto:

 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już Sakrament Najświętszej Eucharystii i prowadzi zycie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić./ np:nie może być ojcem lub matką chrzestną osoba żyjąca w wolnym związku/
 • jest wolny od kary kanonicznej
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

 

Sakrament Bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, dlatego jego przyjęcie jest konieczne jako dopełnienie chrztu św. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem i obdarzani są szczególną mocą Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, do szerzenia wiary słowem i uczynkami oraz jej obrony.

W naszej diecezji udziela się tego sakramentu,po stosownym przygotowaniu młodzieży w trzeciej klasie gimnazjum.

W parafii kierując się wskazaniami Konferencji Episkopatu obowiązuje trzy letni okres przygotowania. Jego przebieg ilustruje tabela.

Klasa

Wiedza

Nabożeństwa

Terminy spotkań w małych grupach

I

Ewangelia wg.św.Łukasza

Pytania od 1 do 30

Pacierz

majowe

czerwcowe

 

II

Ewangelia wg. św. Marka

Pytanie od 31 do 62

Pacierz

I Piątki

Gorzkie Żale

Drogi Krzyżowe

 

III

Ewangelia wg. św. Mateusza

Pytanie od 63 do końca

Pacierz

Liturgia Sakramentu Bierzmowania

Nabożeństwa różańcowe

Spotkania w małych grupach-4 grupy

 

 

Na każdym etapie młodzież ma okazje zweryfikować swoją wiedzę i wykazać się dojrzalszym podejściem do życia religijnego.

Okazanie wymaganej dojrzałości jest warunkiem dopuszczenia do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Ma on, bowiem doprowadzić chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem.

Przyjmując bierzmowanie trzeba być w stanie łaski uświęcającej. Kandydaci wybierają sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, aby był nim ktoś z rodziców chrzestnych. Bierzmowani dla zaznaczenia jedności z sakramentem chrztu pozostają przy swoich imionach otrzymanych na chrzcie, chyba, że wiadomo, iż imię to nie jest związane z osobą świętego lub błogosławionego. Wtedy wybierają sobie nowego patrona.

Najświętsza Eucharystia jest szczytem i źródłem całego życia chrześcijańskiego. Zawiera się w niej całe dobro duchowe Kościoła, urzeczywistnia komunie życia człowieka z Bogiem a także jedność Ludu Bożego.

Udział w Eucharystii jest prawdziwą szkołą chrześcijańskiego życia i ewangelicznych postaw moralnych, dlatego każdy chrześcijanin nie może żyć bez udziału we Mszy św., i przyjmowania Chrystusa w Komunii św.

Do Komunii św. możemy przystąpić w stanie łaski uświęcającej, a więc bez grzechu ciężkiego. Osoby trwające w stanie grzechu np.: żyjące w związku niesakramentalnym lub tzw. wolnym związku, nie mogą przystępować do Komunii św. dopóki nie porzucą grzesznego życia.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość, dla ważnych racji natury osobistej i liturgicznej, przyjęcia Komunii św. po raz wtóry tego samego dnia, ale w uzasadnionych przypadkach i byleby uczestniczyli w pełnej liturgii mszalnej.

Przyjmujący Komunie św. powinni zachować post jednogodzinny od pokarmów stałych i napojów z wyjątkiem wody i lekarstw.

Wielkim wydarzeniem związanym z Eucharystia jest jej pierwsze przyjęcie przez dzieci klas drugich szkoły podstawowej.

W naszej parafii przygotowanie do I Komunii św. zawiera cykl katechez skierowanych do rodziców odbywających się, co miesiąc w każdą III niedziele miesiąca po Mszy św. o godzinie 12.00.Rozpoczynają się one we wrześniu a kończą w maju.

I Komunia św. w naszej parafii przypada zawsze w ostatnią niedziele maja o godz. 9.30

W każdy I Piątek miesiąca Komunia św. roznoszona jest do domów osób starszych i chorych. Prosimy wiernych, aby z troską podeszli do sprawy łączności z Bogiem ich chorych rodziców i dziadków.

Aby zawrzeć sakramentalny związek małżeński należy:

Zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowana datą zawarcia małżeństwa.

 • Ustalamy wtedy datę i godzinę ślubu.
 • Nupturienci otrzymują książeczki nauk przedmałżeńskich

Katecheza przedmałżeńska

Miejsce

Godzina

Dzień Tygodnia

Rodzaj katechezy

Sala przy parafii Matki Bożej w Tomaszowie Lubelskim

15.00

Niedziela

Katecheza z kapłanem

Sala przy parafii Matki Bożej w Tomaszowie Lubelskim

16.00

Niedziela

Katecheza w poradni rodzinnej

Sala przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim

17.00

Wtorek

Katecheza z kapłanem

Sala przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim

16.00

Wtorek

Katecheza w poradni rodzinnej

 • Odbywa się pierwsza rozmowa, w której zgłaszający się mają okazje sprawdzić stan swojej wiedzy religijnej.
 • Ustala się datę następnego spotkanie w czasie, którego spisuje się protokół przedmałżeński. Na to spotkanie należy się zgłosić z następującymi dokumentami.
  • Książeczką zawierającą potwierdzenie odbytej katechezy przedmałżeńskiej
  • Dowodami osobistymi
  • Metryką chrztu, jeśli chrzest odbył się poza parafią gdzie ma być zawarty sakrament małżeństwa
  • „Zaświadczeniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” z USC w trzech egzemplarzach./Uwaga-dokument ten jest ważny trzy miesiące od dnia jego wydania/

Po pierwszym spotkaniu należy skontaktować się z organistą. Kamil Kostur– ul. Ks. Boguty 12

Spotkanie drugie –spisanie protokołu przedmałżeńskiego

 • Odbywa się nie później jak miesiąc przed zawarciem sakramentu małżeństwa
 • Osoba będąca z poza parafii otrzymuje pismo „zgłoszenie na zapowiedzi”, które powinna przedstawić w swojej parafii. Po wygłoszeniu odebrać potwierdzenie i dostarczyć do parafii gdzie został spisany protokół.
 • Po zgłoszeniu na zapowiedzi należy odprawić pierwszą spowiedź przedmałżeńską

Spotkanie trzecie-spisanie aktu zawarcia sakramentu małżeństwa.

 • Odbywa się w tygodniu, w którym zostanie zawarty sakrament małżeństwa
 • Powinni być obecni świadkowie, jeśli nie mogą przybyć z racji obiektywnych należy znać ich dane osobiste: Imię i nazwisko, ile mają lat, adres zamieszkania. Świadkami mogą być tylko osoby pełnoletnie, czyli mające ukończone 18 lat.
 • Kapłan wygłasza katechezę dotycząca liturgii sakramentu małżeństwa.

Dyspensy i zezwolenia sądu.

Okoliczności

Kto udziela?

Osoba niepełnoletnia

1. Dyspensa Ks. Biskupa

2. Zezwolenie sadu opiekuńczego

3. Pisemna zgoda rodziców

Zgłoszenie się po terminie trzech miesięcy do kancelarii parafialnej

Dyspensa od trzymiesięcznego okresu przygotowania- Ks. Biskup

Osoby starsze, lub inne, które nie mogą z obiektywnych przyczyn wypełnić wszystkich zobowiązań związanych z przygotowaniem do zawarcia sakramentu małżeństwa

Dyspensa od trzymiesięcznego okresu przygotowania, od zapowiedzi, od katechezy przedmałżeńskiej-Ks.Biskup

Osoby,które chcą zawrzeć sakrament małżeństwa bez skutków cywilnych

Ks. Biskup- Tylko w wyjątkowych przypadkach z ważnych powodów pastoralnych

 

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu przez grzech zadali ranę”(KKK 1422)

Warunki Sakramentu Pokuty:

 1. Rachunek Sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu za popełnione grzechy

W parafii można skorzystać ze spowiedzi każdego dnia przed Mszą św., w niedziele także i w trakcie Mszy św.

Spowiedź rekolekcyjna w rekolekcje adwentowe i wielkopostne odbywa się w sobotę.

Zegar

Święta

Środa, VIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
2458221