Statut Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.      Siedzibą Stowarzyszenia jest Tarnawatka. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3.      Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.      Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

5.      Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

6.      Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

 

Cele i środki działania

 

7. Celem Stowarzyszenia jest:

a.       aktywizacja i integracja jak najszerszych kręgów społeczności lokalnej, przede wszystkim dzieci i młodzieży w działaniu na rzecz regionu,

b.      rozwijanie wewnętrznego potencjału dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie ich czasu wolnego,

c.      propagowanie zdrowego (bez nałogów) stylu życia oraz różnorodnych form aktywności fizycznej i umysłowej,

d.      działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży naszego regionu,

e.      budzenie inicjatyw na rzecz środowiska w celu podnoszenia jego poziomu kulturalno - społecznego,

f.        rozwój więzi międzypokoleniowych,

g.      wspieranie osób niepełnosprawnych, ubogich i wykluczonych społecznie,

h.      rozbudzanie patriotyzmu i kształtowanie postaw obywatelskich,

i.        kultywowanie tradycji i kultury regionu.

 

8. Stowarzyszenie swoje cele realizuje przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych poprzez:

a.       podjęcie działań dla zainteresowania mieszkańców społeczno - kulturalnym życiem regionu,

b.      efektywne zagospodarowanie wolnego czasu,

c.       organizowanie imprez okolicznościowych, integracyjnych i turystycznych w tym dla dzieci z rodzin patologicznych oraz osób niepełnosprawnych,

d.      profilaktykę zdrowotną,

e.       organizowanie klubów i grup samopomocowych,

f.        organizowanie działań na rzecz poznania przeszłości regionu,

g.       projektowanie i utrzymanie ścieżek historycznych oraz opiekę nad zabytkami,

h.       prowadzenie działalności wydawniczej.

 

Rozdział III

 

Członkowie – prawa i obowiązki

 

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

10. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a. posiada obywatelstwo polskie,

b. ukończyła 16 lat życia,

c. złoży deklarację członkowską na piśmie z pozytywną opinią dwóch członków Stowarzyszenia.

12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały

Zarządu Stowarzyszenia.

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały

Zarządu.

15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek

      10 członków Stowarzyszenia.

17. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

c. opłacania składek w obowiązującej wysokości i terminach.

19. Członkowie wspierający mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego oraz czynnego prawa wyborczego

20. Członkowie honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz wnoszenia wpisowego i opłacania składek.

21. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu po uprzednim uregulowaniu zaległych    
    składek,

b. wykluczenia przez Zarząd z powodu:

·  łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia,

·  działalności na szkodę Stowarzyszenia,

·  notorycznego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

  1. wykreślenie na podstawie uchwały Zarządu o wykreśleniu członka z uwagi na zaleganie z opłatą składek w obowiązującej wysokości i terminach.
  2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

22. Do uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie się do Walnego

Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

23. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie.

b. Zarząd

c. Komisja Rewizyjna.

24. Kadencja władz:

a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór

     odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

b. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być wybierany wielokrotnie do jego władz.

25. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

26. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

27. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

28. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Prowadzi je przewodniczący wybrany przez Zgromadzenie. Do ważności Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków zwyczajnych. Zwołane w drugim terminie Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować ważne uchwały bez względu na liczbę obecnych.

29. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

30. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością

głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. Głosowanie jest jawne.

31. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. określenie głównego kierunku działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. uchwalanie budżetu,

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na

   rzecz Stowarzyszenia,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władz,

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

32. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

33. Zarząd składa się z 3 członków w tym prezesa, zastępcy i skarbnika. Wybierani są oni spośród członków Zarządu.

34. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

35. Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. administrowanie majątkiem Stowarzyszenia i jego funduszami,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków,

h. przyjmowanie, wykluczanie i wykreślanie członków.

36. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

37. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

38. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Zarządu w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzenie przynajmniej raz w roku wszystkich ksiąg, dokumentów i stanu majątkowego Stowarzyszenia, a następnie sporządzenie protokołu z dokonanej kontroli,

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d. składanie sprawozdań o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

39. W razie, gdy skład władz wybieralnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

 

Majątek i fundusze

 

40. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,

b. darowizn, spadków, zapisów,

c. dotacji i ofiarności publicznej,

d. działalności własnej.

41. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia.

42. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

43. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

44. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządów działających łącznie.

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

45. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej w obecności, co najmniej ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwały zapadają kwalifikowaną większością głosów 50% + 1.

46. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada w obecności, co najmniej ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia, większością kwalifikowaną głosów 50% + 1.

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Święta

Środa, VIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
2458140