Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni
za okres od 26 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni
Adres siedziby: ul.Kościelna 1 22-604 Tarnawatka
Kontakt: tel. 846624729, info@wzgorze.org.pl

Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni powołano w dniu 28.11.2008r. jako organizację aktywizującą i integrującą znaczną część społeczności lokalnej, przede wszystkim w działaniu dla dobra dzieci i młodzieży, wspieraniu osób potrzebujących pomocy oraz na rzecz rozwoju regionu.
W dniu 25.02.2009r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000324398.
Wybrane zostały Władze Stowarzyszenia: Zarząd i Komisja Rewizyjna.
Do Zarządu Stowarzyszenia weszli: Roman Bernard, ks. Marek Giergiel
i Elżbieta Jakubczak, a do Komisji Rewizyjnej: ks. Grzegorz Bartko, Elżbieta Mużacz i Anna Litwińczuk.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statutu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Cele Stowarzyszenia w szczegółach określa Statut organizacji. Warto jednak przywołać te najważniejsze, wokół których koncentrowały się działania w pierwszym roku funkcjonowania Stowarzyszenia. Oto i one:
- aktywizacja i integracja jak najszerszych kręgów społeczności lokalnej,
- rozwijanie wewnętrznego potencjału dzieci i młodzieży, wyrównywanie ich szans edukacyjnych,
- budzenie inicjatyw obywatelskich do działań na rzecz środowiska ,
- rozwój więzi międzypokoleniowych, kultywowanie tradycji i kultury regionu,
- wspieranie osób niepełnosprawnych, ubogich i wykluczonych społecznie,
- rozbudzanie patriotyzmu i kształtowanie postaw obywatelskich,
Stowarzyszenie w 2009 roku realizowało swoje cele statutowe miedzy innymi poprzez realizację dwóch projektów finansowanych ze środków z PPWOW oraz poprzez realizację innych działań, o czym szerzej w dalszej części niniejszego sprawozdania.
W okresie od 15 kwietnia do grudnia 2009r. Stowarzyszenie w ramach realizowanego projektu „Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie minimum dwóch świetlic środowiskowych na terenie Gminy Tarnawatka” prowadziło dwie świetlice środowiskowe; w Tarnawatce w siedzibie Stowarzyszenia i w Szkole Filialnej w Niemirówku. Część zajęć prowadzono w plenerze, z wykorzystaniem amfiteatru znajdującego się przy kościele w Tarnawatce. W zajęciach świetlicowych, w różnych formach podejmowanych działań, uczestniczyła 70 osobowa grupa dzieci i młodzieży z gminy Tarnawatka. Wśród nich dzieci z rodzin niepełnych, niewydolnych wychowawczo, dzieci eurosieroty. Celem działań była integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez organizację i zagospodarowanie ich czasu wolnego ukierunkowaną na pracę w kołach zainteresowań i innych formach efektywnego spędzania czasu wolnego.
Z powodu zubożenia społeczeństwa i dużego bezrobocia większość rodziców nie ma środków na zapewnienie swoim dzieciom zajęć dostępnych w bogatszych środowiskach. Utworzenie świetlicy i jej działalność umożliwiło dzieciom i młodzieży korzystanie z alternatywnych form spędzenia wolnego czasu. Zaplanowane zajęcia sprzyjały rozwijaniu plastycznych i muzycznych uzdolnień dzieci , preferowały aktywność ruchową i rozwijanie ich rozwoju fizycznego.
W ramach działań świetlicowych wdrażany był program profilaktyczny dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Rzeszowa, Lublina, Górecka Kościelnego i dwukrotnie do Zamościa oraz w trzydniowym rajdzie pieszym po Roztoczu , a także w wyprawie rowerowej do Krasnobrodu.
Prowadząc świetlice i związane z tym działania, Stowarzyszenie przyczyniło się do rozwoju wewnętrznego potencjału dzieci i młodzieży. Podejmowało wysiłki, aby być zauważalnym partnerem rodziny i szkoły w wychowywaniu młodego pokolenia, w propagowaniu zdrowego stylu życia oraz różnorodnych form aktywności fizycznej i umysłowej, w działaniach na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży naszego regionu. Realizacja projektu to 626 godzin różnego rodzaju zajęć z dziećmi, prowadzonych pod kierunkiem specjalistów. Realizacja projektu możliwa była dzięki finansowym środkom z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Oprócz niewymiernych, chociaż najważniejszych korzyści w rozwoju najmłodszej części społeczności Gminy, przysporzyła Stowarzyszeniu liczący się materialny majątek trwały.
W dniach 20 - 21 czerwca 2009r. realizując (mającą już kilkunastoletnią tradycję) imprezę „Dzień Kultury Chrześcijańskiej” Stowarzyszenie zorganizowało festyn dla 200 osób z terenu gminy Tarnawatka w ramach projektu, który nazwany został „Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego festynu rodzinnego dla minimum 200 mieszkańców Gminy Tarnawatka”
Przygotowanie festynu wymagało zaangażowania wszystkich członków Stowarzyszenia. Program festynu obejmował zapewnienie wyżywienia dla wszystkich uczestników, prezentacje i degustacje potraw regionalnych, zorganizowanie konkursów z nagrodami dla uczniów szkół gminnych, a także prezentację dorobku każdej ze szkół Gminy Tarnawatka. Uczestnikom festynu zaprezentowano sztukę teatralną „Księga Estery”, plener malarski dla 15 uzdolnionych uczniów z terenu Gminy, występy zespołów muzycznych i mecz piłki siatkowej pomiędzy członkami Stowarzyszenia a młodzieżą. W kościele parafialnym miała miejsce prezentacja multimedialna o św. Apostole Pawle oraz nabożeństwo w intencji uczestników festynu .
Realizując inne cele wskazane w Statucie; jak rozwój więzi międzypokoleniowych, rozbudzanie patriotyzmu i kształtowanie postaw obywatelskich - zorganizowano w dniu 11 października 2009r. w budynku Stowarzyszenia uroczystość z okazji kolejnej rocznicy wyboru Jana Pawła II. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli członkowie Stowarzyszenia, dzieci i młodzież. Teksty opisujące postać papieża przeplatane były piosenkami. Wśród uczestników spotkania obecni byli mieszkańcy Tarnawatki, młodzież z Ruchu Światło - Życie, reprezentanci Domowego Kościoła z rejonu Tomaszowskiego. Członkowie Stowarzyszenia dla uczestników przygotowali kremówki.
W dniu 18 października 2009 zorganizowano spotkanie międzypokoleniowe z udziałem świadków i uczestników wydarzeń z czasów wojny i okupacji, a także władz gminnych i społeczności lokalnej. Relacje świadków tamtych dni przeplatały wiersze i piosenki o tematyce wojennej w wykonaniu uczniów gimnazjum oraz chóru parafialnego. Na zakończenie tej wyjątkowej lekcji patriotyzmu wszystkie obecne na wieczorze pokolenia połączył grupowy śpiew piosenek wojennych, partyzanckich i patriotycznych.- karaoke.
25 września 2009 roku przygotowano dla uczniów zajęcia pod hasłem „Wędrówka miejscami pamięci ziemi tarnawackiej”. Na grobach żołnierskich i innych miejscach upamiętniających tragiczne wydarzenia, śmierć żołnierzy i mieszkańców Tarnawatki, uczestnicy zajęć zapalili znicze.
29 września 2009r. Wiesława Gruner - nauczycielka historii, przeprowadziła warsztaty na temat „ Co wydarzyło się 29 stycznia 1943 roku w Suminie?. Nie było to pytanie retoryczne. Odpowiadali na nie uczniowie Gimnazjum w Tarnawatce, którzy aktywnie wzięli udział w zajęciach. Uczestnicy analizowali listy zabitych mieszkańców Sumina, oglądali zdjęcia zamordowanych dzieci. Wysłuchali przejmujących relacji świadków wydarzeń, uświadomili sobie, jakie bestialstwo zostało dokonane przez okupanta na ludności cywilnej. Wykładom, pogadance i pracy ze źródłami towarzyszyła refleksja i zaduma.
W dniu 11 listopada 2009r. zorganizowano dla społeczności lokalnej spotkanie „Małym sercem zrozumieć pamiętać”. Budzenie patriotyzmu i odpowiedzialności przyświecało zorganizowanemu spotkaniu, które jest jednym z celów statutowych.
20.11.2009r. – odbyło się spotkanie autorskie "Jesienne zamyślenia" ks. Grzegorza Bartko- członka Stowarzyszenia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którego głównym celem było budzenie inicjatyw na rzecz środowiska w celu podnoszenia jego poziomu kulturalno – społecznego.
21.11.2009r. ks.Marek Giergiel – wiceprezes Stowarzyszenia wraz z bratem ks.Tomaszem zorganizowali dla społeczności lokalnej, wśród której dominowała młodzież i dzieci, wieczorek "Czas stawiać żagle i z portu wyruszyć nam w rejs" , którego ideą było propagowanie zdrowego stylu życia oraz różnorodnych form aktywności fizycznej.

W dniu 14.12.2009r. Stowarzyszenie zorganizowało I Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych dla szkół z terenu Gminy Tarnawatka, który cieszył się wielkim zainteresowaniem, wysokim poziomem artystycznym. Przegląd wpłynął na podniesienie poziomu kulturalno – społecznego naszej społeczności.

W ramach działań Stowarzyszenie powołało do życia Kawiarenkę, która funkcjonuje w formie klubu, raz w tygodniu i skupia przede wszystkim młodzież. Funkcjonowanie Kawiarenki stwarza szansę kulturalnego spędzenia wolnego czasu przez młodzież, a także sprzyja nawiązywaniu kontaktów, osobistego rozwoju. Jest formą aktywizacji i integracji w działaniu na rzecz regionu.
W ciągu minionego roku Stowarzyszenie organizowało spotkania członków o charakterze okolicznościowym, roboczym i szkoleniowym.
13.09.2009r. zorganizowano robocze spotkanie członków Stowarzyszenia, którego głównym celem było planowanie pracy Stowarzyszenia.
17.09.2009r. odbyło się kolejne robocze spotkanie ale w grupach programowych, którego tematyką było opracowanie konkretnych zadań.
07.10.2009r. miało miejsce spotkanie szkoleniowe członków Stowarzyszenia, które prowadziła p. Iwona Przewor – konsultant regionalny Programu Integracji Społecznej PPWOW. Spotkanie miało na celu wypracowanie poprawnych zasad i form funkcjonowania struktur wewnętrznych Stowarzyszenia, dla wzmocnienia jego pozycji zewnętrznej i znaczenia w środowisku.
24.10.2009r. odbyło się okolicznościowe spotkanie Stowarzyszenia, które miało charakter integracyjny.
15.11.2009r. przeprowadzono kolejne spotkanie robocze na którym wypracowano główne kierunki pracy Stowarzyszenia.
28.11.2009r. w ramach spotkania okolicznościowego zorganizowano dla członków Stowarzyszenia Andrzejki.
05.12.2009r. w grupach programowych opracowano plan pracy Stowarzyszenia na 2010 rok.
W ramach wewnętrznego doskonalenia i poszerzania swoich kompetencji ukierunkowanych na podejmowanie różnych działań w Stowarzyszeniu członkowie uczestniczyli w różnych warsztatach i szkoleniach.
Panie: Elżbieta Mużacz, Wiesława Gruner, Elżbieta Jakubczak i Krystyna Jasina oraz Ks. Marek Giergiel i pan Roman Bernard, ukończyli warsztaty z zakresu „Zarządzanie projektami”.
Ks. Marek Giergiel, pani Monika Szczepaniuk i pan Roman Bernard, uczestniczyli w warsztatach – „Wzmocnienie organizacji pod kątem bycia równorzędnym i cennym partnerem Społecznym dla administracji publicznej i innych doświadczonych organizacji”.
Pani Monika Szczepaniuk ukończyła w Lublinie pięciodniowe warsztaty trenerskie "Zaplanuj Swoją Przyszłość".
Dzięki inicjatywie członków Stowarzyszenia powołano Fitnes Klub. Zajęcia w ramach klubu prowadzone są raz w tygodniu i skierowane są do kobiet w różnym wieku. Zajęcia prowadzone są w budynku gimnazjum w Tarnawatce na zasadzie użyczenia.
Wspólnie z innymi grupami Stowarzyszenie uczestniczyło w ustanawianiu rekordu Polski w opracowaniu największej mapy powiatu tomaszowskiego. Puzzle poszczególnych map gminnych zostały złożone w jedną całość(13 na 10m). Wyczyn ten został wpisany do jubileuszowej X edycji Niezwykłej Encyklopedii pt. "Polskie Rekordy i Osobliwości".Organizatorami tego wydarzenia byli: Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży" Uśmiech życia", Lokalna Organizacja Turystyczna ROZTOCZE Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA.
W grudniu 2009r. w ramach pomocy najuboższym Stowarzyszenie pozyskało artykuły żywnościowe z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Zarząd Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim. Przygotowane paczki żywnościowe (ok.10 kg. na 1 osobę) dzięki współpracy z GOPS w Tarnawatce, trafiły do rodzin naszej gminy – takiej pomocy potrzebującej. Z pomocy skorzystały 154 osoby z 55 rodzin.
W pierwszym roku działalności Zarząd Stowarzyszenia odbył 6 spotkań. Miały one charakter roboczy. Pracowano nad programami działań w ramach realizowanych projektów. Dzielono się uwagami i spostrzeżeniami, oceniano i koordynowano przebieg kolejnych etapów realizowanych projektów.
Zarząd administrował środkami finansowymi Stowarzyszenia. Reprezentował Stowarzyszenie na zewnątrz. Zwoływał Walne Zgromadzenia Członków i przygotowywał je od strony organizacyjnej. Opracowywał niezbędne dokumenty na te zgromadzenia i przyjmował nowych członków.
W trakcie pierwszego roku działalności Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni
z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie: zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
- Uchwała Nr 2/2009 Zarządu Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni
z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia członków
- Uchwała Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni
z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
- Uchwała Nr 4/2009 Zarządu Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni
z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie: przyjęcia nowych członków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w roku sprawozdawczym podjęło jedną Uchwałę
- Uchwała nr1/2009 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 10 marca 2009r.
w sprawie: uchwalenia wysokości składek członkowskich.
Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniach wigilijnych dzieci
w prowadzonych przez Stowarzyszenie świetlicach – 16.12.2009r w Niemirówku
i 17.12.2009r. w Tarnawatce, oraz w podsumowaniach pracy świetlic środowiskowych - 19.12.2009r. w Niemirówku i 20.12.2009r. w Tarnawatce.
Członkowie Stowarzyszenia dla uczestników spotkań przygotowali potrawy wigilijne oraz poczęstunek na podsumowanie pracy świetlic.
Przedkładając niniejsze sprawozdanie z działalności naszej organizacji
w pierwszym roku jej istnienia pod ocenę Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, Zarząd ma świadomość szeregu niedoskonałości i braków
w działaniu. Bez wątpienia, działania nasze są skromne wobec skali potrzeb występujących w środowisku w którym funkcjonujemy. Nie ma wątpliwości, że zarówno najmłodsi mieszkańcy gminy ale i dorośli a zwłaszcza rodziny mające problemy wychowawcze, edukacyjne, a także materialne mogliby i powinni być adresatami wielu innych działań Stowarzyszenia. Te trudne niekiedy dramatyczne sytuacje wielu rodzin, powstałe najczęściej nie z ich winy, lecz jako konsekwencje postępującej w bardzo szybkim tempie transformacji ustrojowej i pozostawiania człowieka gdzieś na uboczu, gdzieś poza polem widzenia muszą być terenem naszych różnorodnych i efektywnych działań. Posiadać musimy jeszcze lepszą wiedzę i rozeznanie w chwili decydowania do kogo skierować ofertę pomocy. Ponieważ niedostatek środków finansowych to podstawowa przeszkoda w poszerzaniu oferty Stowarzyszenia wobec społeczności lokalnej musimy w gospodarowaniu tą skromną pulą, którą uda się nam pozyskać gospodarować oszczędnie. Zdecydowanie zwiększyć musimy rolę wolontariuszy we wszystkich działaniach , których realizacji podejmie się Stowarzyszenie. Świadomość wielu potrzeb i problemów nie powinna jednak przesłaniać nam tego co z Bożą pomocą i dzięki zaangażowaniu wielu członków naszego Stowarzyszenia już udało nam się osiągnąć.
Stowarzyszenie pomimo iż od daty oficjalnego zaistnienie jeszcze nie upłynął rok, zrzesza już blisko 30 członków. Zdecydowana większość to ludzie młodzi i wykształceni. Stowarzyszenie jest znaną i rozpoznawalną już w środowisku gminy organizacją działającą w sferze pożytku publicznego. Bardzo udany był początek nawiązywania partnerskich relacji w działaniach ze szkołami, a zwłaszcza z dyrektorami szkół oraz częścią kadry nauczycielskiej. Wójt i Rada Gminy fakt istnienia Stowarzyszenia i podejmowania różnych działań oficjalnie akceptują i wspierają. W planie budżetu Gminy na 2010 rok zabezpieczone zostały środki finansowe i zapisane działania adresowane bezpośrednio bądź pośrednio do Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni. W ciągu rocznej prawie działalności Stowarzyszenie zyskało sympatię i akceptację rodziców dzieci - uczestników dwóch realizowanych projektów. Stowarzyszenie zyskało bardzo wiernych przyjaciół- kilkudziesięcioosobową grupę dzieci. Partnerem najważniejszym i warunkującym istnienie Stowarzyszenia była i nadal pozostaje Parafia i obydwaj kapłani.
Wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy przyczynili się swą pracą i zaangażowaniem do budowy obecnej pozycji Stowarzyszenia , tym którzy nie szczędzili czasu oraz swych umiejętności i wspierali Stowarzyszenie w działaniach Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje.

Zarząd Stowarzyszenia:Roman Bernard-prezes,ks.Marek Giergiel-z-pca prezesa,Elzbieta Jakubczak- skarbnik.
Tarnawatka,03.02.2010r.

 [1] 

Powrót

Zegar

Święta

Poniedziałek, Wielki Tydzień
Rok A, II
Poniedziałek Wielkiego Tygodnia

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
1403315